چگونه می‌توانیم در کشوری دیگر برای خودمان دوست انتخاب کنیم؟

 بعد از شور و هیجانات انتخاب شهر، سازماندهی ویزا و پرواز و خداحافظی با خانواده‌تان در نهایت این شما را…

ادامه ←